Generalforsamling 2022

Referat

Talentspejderne/generalforsamling og netværksmøde den 29. marts 2022.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent

Ulrik Husum blev valgt

 

  1. Valg af referent

Jan Lyck blev valgt.

 

  1. Bestyrelsens beretning.

 

Coronaen  gjorde 2021 til et ”luftigt” år. Dog blev 15 forløb igangsat. Randers kommune  finansierer 10 forløb. De sidste 5 forløb blev finansieret af eksterne sponsorer. P.t. er 13 forløb i gang.

 

Formanden glædede sig over at Lokalforeningen havde fået nye mentorer fra uddannelsen Psykomotorisk Terapeut, VIA University. Der forventes iværksat tiltag i 2022 for at fremskaffe endnu flere mentorer så det stigende behov for Talentspejderne kan dækkes. Der er søgt særskilte midler i § 18 Randers kommune så et større arrangement kan genneføres.

 

Formanden takkede øvrig bestyrelse og ikke mindst konsulenten for stor indsats i 2021 og så med positiv forventning frem til fortsættelse af det gode samarbejde i 2022.

 

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

 

Regnskabet for 2021 udviste et overskud på 3430,30 kr og en egenkapital ved årets slutning på 38431,93 kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

  1. Fremlæggelse af budget

 

Der budgetteres med et underskud i 2022. Dette især fordi Lokalforeninegn i lighed med tidligere år har besluttet at sponsorere forløb der ikkeer finansieret af enten Randers kommune eller øvrige sponsorer.

Budgettet blev godkendt

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Henrik Aabo Christensen og Allan Asp Poulsen blev genvalgt

 

  1. Valg af suppleant

Jan Lyck blev genvalgt

 

  1. Valg af revisor

Karen Plesner blev valgt som revisor

 

  1. Indkomne forslag.

Der var ingen.

 

  1. Eventuelt

Det blev foreslået at suppleanten inviteres til bestyrelsesmøderne fremadrettet.

 

 

Jan Lyck

referent