Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Lokalafdelingen afholdt generalforsamling 8.juni 2021

 

1. Valg af dirigent

Ulrik Husum valgt uden modkandidat

 

2. Valg af referent og stemmetællere

Ulrik Husum valgt uden modkandidat

 

3. Bestyrelsens beretning

I Beretningsåret (2020) har der udadtil været relativt stille i Lokalafdeling Randers.

Dette skyldtes selvsagt den farlige virus som indebar lukning af skoler, hjemsendelse af elever, forsamlingsforbud m.m.

I 2020 blev der i alt igangsat 7 forløb som alle blev gennemført som virtuelle møder .. en nødvendig men også til tider kompliceret metode som udløste hyppig supervision fra Louise.

I første halvår 2021 er der igangsat 2 forløb og 1.juni var 7 mentorer klar til action.

Samlet set er der vel ingen tvivl om, at vi havde forventninger om betydeligt højere aktivitet..ca.15 pr.år men sådan skulle det jo ikke være .. lad os håbe at det vender .. der er tilsyneladende stort behov for talentspejderkonceptet i samfundet hvor et stigende antal unge har sværere og sværere ved at opnå status ”uddannelsesparat”.

Økonomien i Lokalafdeling Randers er er sund og stabil..dette tilvejebragt gennem årlige kommunale tilskud på 10.000,- kr via §18-midler og det er således besluttet i bestyrelsen indtil videre at finansiere 5 forløb årligt ud over de 10-12 som Randers Kommune/UU har garanteret.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen og Louise Schubert for fint samarbejde i beretningsperioden.

 

Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

Kasserer, Villy Jakobsen omdelte revisorgodkendt årsregnskab og kunne berette om et positivt resultat i Beretningsåret..5.649,78 kr og en egenkapital pr. 31.12 2020 på 35.001,63 kr.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Fremlæggelse af budget 2021

Kasserer,Villy Jakobsen fremlagde budgetforslag for 2021 indeholdende estimeret 15 menteeafslutninger, finansiering af 5 forløb a`3.695,- kr,gebyrer samt omkostninger til møder og evt.arrangementer.Der budgetteres fortsat med§18-midler.

Der budgetteres således med et underskud i 2021 på 14.675,- kr og forventet egenkapital ved årets slutning på 20.326,63 kr

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Lea Silje Bech, Villy Jakobsen og Ulrik Husum blev valgt med akklamation

 

Valg af suppleanter

Benny Knudsen blev valgt uden modkandidat

 

Valg af revisor

Karen Plesner blev valgt uden modkandidat

 

Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

 

Evt.

Intet at berette

 

Referent

Ulrik Husum