Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Lokalafdelingen afholdt generalforsamling 18.juni 2020

 

Dagsorden inkl. referat
1. Valg af dirigent

Ulrik Husum valgt uden modkandidat

 

2. Valg af referent og stemmetællere

Ulrik Husum valgt uden modkandidat

 

3. Bestyrelsens beretning

I Beretningsåret (2019) har der udadtil været relativt stille i Lokalafdeling Randers.

Vi måtte med beklagelse sige farvel til Morten Illum Skaarup som udtrådte i efteråret grundet tiltrædelse af nyt job i Viborg..vi siger Morten tak for hans flerårige indsats i bestyrelsen og som mentor for flere forløb samt beredvillighed med hensyn til lokaler og forplejning ved bestyrelsesmøder.

Suppleanten, Bettina Laursen indtrådte i hans sted, men nåede ikke at deltage i møder i perioden.

Omfanget af mentorforløb har været  påvirket af  uklarhed omkring ny lovgivning vedr. Kommunal Unge Indsats(KUI) hvor forventningen var, at Randers Kommune i højere grad selv ville forestå den samlede vejledningsindsats overfor de unge på alle niveauer.

Der har i Beretningsåret været fortsat fokus på hvervning og uddannelse af mentorer og dette samtidig med sparring og servicering af mentorer ..konsulent, Louise Schubert har på fortrinlig vis varetaget disse vigtige funktioner.

Økonomien i foreningen er sund og stabil og da der efter bestyrelsens opfattelse ikke skal akkumuleres kapital blev det besluttet, at der med virkning fra 1.1 2020 reserveres midler til finansiering af 5 forløb udover de 10 som Randers Kommune har garanteret.

Foreningen har i Beretningsåret modtaget 10.000,- kr fra §18-puljen.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen og Louise Schubert for fint samarbejde i Beretningsåret og samtidig se frem til en fortsættelse af dette.

 

Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

Kasserer, Villy Jakobsen omdelte revisorgodkendt årsregnskab og kunne berette om et positivt resultat i Beretningsåret..5.236,54 kr og en egenkapital pr. 31.12 2019 på 29.351,85 kr.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Fremlæggelse af budget 2020

Kasserer,Villy Jakobsen fremlagde budgetforslag for 2020 indeholdende estimeret 15 menteeafslutninger, finansiering af 5 forløb a`3.695,- kr,gebyrer samt omkostninger til møder og evt.arrangementer.Der budgetteres fortsat med§18-midler.

Der budgetteres således med et underskud i 2020 på 22.975,- kr og forventet egenkapital ved årets slutning på 6.376,85 kr

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Allan Asp Poulsen og Henrik Aabo Christensen blev genvalgt uden modkandidater for en ny 2-års periode

 

Valg af suppleanter

Jan Lyck blev valgt uden modkandidat

 

Valg af revisor

Karen Plesner blev valgt uden modkandidat

 

Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

 

Evt.

Intet at berette

 

Referent

Ulrik Husum