Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Lokalforeningen afholdt generalforsamling d. 25. marts 2019.

1. Valg af dirigent

Ulrik Husum valgt uden modkandidat.

2. Valg af referent og stemmetællere

Anette Kjærsgård Bach valgt til referent.

3. Bestyrelsens beretning

Formanden berettede om aktiviteter i beretningsåret og omtalte herunder afholdelse af 4 bestyrelsesmøder. Der har været flere gode ideer til hvervningsarrangementer, men på trods af gode viljer fra især Erhverv Randers lykkedes det ikke at at få gennemført aktiviteterne grundet for ringe tilslutning fra virksomheder. Der er indledt et spændende samarbejde med studerende fra VIA-University, Randers omkring mentormedvirken. Der er fortsat for mange mentees som ikke er kommet i gang med forløb.. dette grundet mangel på mentorer, men der er i bestyrelsen stærk fokus på at sprede det gode budskab omkring Talentspejderne så flere mentorer kan uddannes og tilknyttes.

Talentspejderne er indstillet som 1 af 3 til Lillebror-prisen 2019.

Der vil i bestyrelsen være stærk fokus på offensive brandingaktiviteter og ikke mindst en levende hjemmeside.. der næres store forventninger til en nyansat konsulent som ud over driftopgaver har fokus på brandingaktiviteter, LinkedIn og hjemmeside.

Foreningen har i 2018 modtaget 10.000,- kr fra §18-puljen i Randers Kommune og der er ansøgt på ny i 2019.

Formanden omtalte en nyordning inden for ungeområdet med igangsætning fra august 2019 …Kommunal Unge Indsats (KUI), som indebærer en kombination af muligheder og problemer for Talentspejderne. Der har været tæt dialog mellem Ungevejledningen i Randers, Randers Kommune  og Talentspejderne og der er fra alle sider udtrykt ønske om og vilje til et fortsat nært samarbejde. Nærmere retningslinjer fra Undervisningsministeriet er endnu ikke offentliggjort , men ventes med stor spænding.

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

Kasserer, Villy Jakobsen gennemgik revideret regnskab for 2018 som udviste et overskud på 4.274,60 kr og egenkapital på 24.115,11 kr pr. 31.12 2018.

Årsregnskabet blev godkendt.

5. Fremlæggelse af budget

Kassereren forventer nogenlunde uændret resultat for 2019, dette med forventning om modtagelse af uændret tilskud fra §18-midler

Budgettet blev godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der var 2 medlemmer på valg.. Ulrik Husum og Villy Jakobsen, begge blev genvalgt med akklamation for en ny to års periode

Bestyrelsen består nu således af:

Ulrik Husum, formand

Henrik Aabo Christensen, næstformand

Villy Jakobsen, kasserer

Allan Asp Poulsen

Morten Skaarup

7. Valg af suppleanter

Bettina Wittrup Laursen blev valgt.

8. Valg af revisor

Karen Plesner blev valgt.

9. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

10. Eventuelt

Intet at berette.

Referent

Anette Kjærsgård Bach