Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Lokalforeningen afholdt generalforsamling d. 15. marts 2018.

1. Valg af dirigent

Morten Skaarup valgt.

2. Valg af referent og stemmetællere

Ulrik Husum påtog sig hvervet som referent og Bettina Laursen stemmetæller.

3. Bestyrelsens beretning

Formanden kunne berette om et lidt turbulent år med bl.a. afgang ultimo juni af Linda G. Winding grundet sygdom. Indtil videre og frem til udgangen af juni 2018 varetages hendes administrative opgaver af Tom H. Pedersen og i denne sammenhæng er dele af hans opgaver overdraget til frede Brauner.

Der er fremdeles mangel på mentorer … pt. er 18 unge på venteliste og situationen er ikke holdbar.Der er registreret 60 mentorer, men mange har ønsket pause ..der er pt. 17 forløb i gang

Der afholdes fredag den 23.marts et møde med deltagelse af lederen af UU-Randers, Morten Skivild, Tom H. Pedersen og Ulrik Husum med henblik på at ”tænke tanker” omkring øget samarbejde og derigennem fremskaffelse af flere mentorer

Et planlagt hvervearrangement i samarbejde med Erhverv Randers og Randers FC blev desværre ikke til noget grundet manglende tilmelding, man der gøres et nyt forsøg ..Morten Skaarup tager kontakt til Erhverv Randers og den nye sportsdirektør i Randers FC, Morten Arnesen.

Der var en spændende og yderst konstruktiv diskussion om hverveaktiviteter og det blev konkluderet, at hvervearrangementer på virksomheder er en farbar vej at gå , og det blev konkluderet, at en hurtigt arbejdende gruppe bestående af Bitten Sloth Madsen Mette Bernt og Henrik Aabo Christensen sammen med bestyrelsesrepræsentanter ville tænke kreative tanker.

Kommunikation mellem mentorer og lokalafdeling og omverdenen blev drøftet intens .. der blev drøftet lukkede Facebookgrupper, nyhedsmails, artikel i Amtsavisen, årshjul, linkedin, muligheder for virksomheders reklamespots på Talentspejdernes hjemmeside.

Med særlig fokus på kommunikation blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Henrik Aabo Christensen og formanden .. første møde inden Påske og efterfølgende drøftelse i bestyrelsen og siden mentortræf.

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

Kasserer, Villy Jakobsen fremlagde revisorattesteret regnskab for perioden 1.1 – 31.12 2017. Der er realiseret overskud på ca. 2.900,- kr og der er fortsat positiv egenkapital på ca. 17.000,- kr

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen

Der fremkom spændende tanker omkring sponsering af diverse fonde .. Elrofonden blev nævnt og Wisemen m.fl. blev nævnt som gode muligheder.

Bestyrelsen viderebehandler ideerne.

5. Fremlæggelse af budget

Der budgetteres med øgede aktiviteter inden for hvervning og der er således søgt §18-midler fra Randers kommune …27.500,- kr til et særligt hvervearrangement i september 2018 og de sædvanlige 10.000,- kr til menteeafslutning m.m.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Morten Skaarup og Allan Asp Poulsen blev genvalgt med akklamation og Henrik Aabo Christensen blev nyvalgt .. ligeledes med akklamation.

Bestyrelsen består nu således af:

Ulrik Husum, formand

Morten Skaarup, næstformand

Villy Jakobsen, kasserer

Allan Asp Poulsen

Henrik Aabo Christensen

7. Valg af suppleanter

Bettina Wittrup Laursen blev valgt.

8. Valg af revisor

Karen Plesner blev valgt.

9. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag.

10. Eventuelt

Intet at berette.