Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Lokalforeningen afholdt generalforsamling d. 16. marts 2017.

1. Valg af dirigent

Ann Taul Andersen, der straks overtog styringen af generalforsamlingen.

2. Valg af referent

Benny Knudsen, da han (uheldigvis) allerede var begyndt at skrive noter :).

3. Bestyrelsens beretning

Ved Ulrik Husum, formand for lokalforeningen.

Det har været et stille år. Der er plads til forbedringer. Et hvervemøde med indlæg af Peter Mygind og et netværksmøde for mentorer. Bestyrelsen vil gerne anerkende mentorerne. Et dilemma. Der er langt flere mentees end mentorer, så der er venteliste. Der er mentorer der er stoppet af flere grunde.

Mere fokus på at finde mentorer. Kontakt til Randers klubben, folk med nuværende eller tidligere lederstillinger. Brian har kontakt til Erhverv Randers. Brian og Morten har været til møde hos Jens (Erhverv Randers). Måske kontakt med Gravgård og Randers HH. Der florerer en vis mistro til foreningen efter historien om Børnecancerfonden. Behov for en god historie. Behov for synlig og uvildig revision. Kan Randers Amtsavis lokkes til at promovere Talentspejderne?

Kommunikation fra landsforeningen. Ann og Ulrik bærer behovet til landsforeningen. Kunne det kombineres med en lokal mentee, der vil stå frem. Erhverv Randers er positiv. Kan ansøgninger holdes på et lavere niveau.

Da formandens beretning ret hurtigt gik over i en brainstorm om fremtiden, bad dirigenten om at punktet blev afsluttet. Alle var indforstået.

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

Der var lidt snak om en mulig ubalance på regnskabet, og et kig tilbage til 2015.

Regnskabet godkendt.

5. Fremlæggelse af budget

Forventet at 25 mentees afsluttes i år. I januar var der cirka 23 i forløb. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lægge et budget for 2017.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Villy Jakobsen og Ulrik Husum var på valg. Genvalgt med akklamation.

7. Valg af suppleanter

Genvalg af Bettina Wittrup Laursen.

8. Valg af revisor

Genvalg af Karen Plesner.

9. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag var indkommet, men debatten om synliggørelse, og hvordan man finder flere mentorer fortsatte.

10. Eventuelt

Hvad sker der i landsforeningen? Kort indlæg fra Linda Winding, sekretariatet. Nye medarbejdere ansat på Fyn og Sjælland. Nu fire medarbejdere i landsforeningen til logistik og merchandise. Projektansættelser. Cirka 50 ansøgere.

Herefter lukkede dirigenten generalforsamlingen, og deltagerne gik over til at holde mentor netværksmøde.