Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Lokalforeningen afholdt generalforsamling d. 25. april 2016.

1. Valg af dirigent

Bitten Laursen, valgt uden modkandidat.

2. Valg af referent

Ulrik Husum.

3. Beretning ved formanden/Ann Taul Andersen

I sin beretning berørte Ann en række væsentlige punkter og herunder kommende tiltag.

  1. Hvad kan vi gøre for at fremme viden om, og anvendelse af Talentspejderne? Der blev nævnt kontakt til virksomheder, tættere dialog med UU, samt udvikling af hjemmeside med fil-adgang for bl.a. bestyrelsen.
  2. Mentorer. Der er for tiden ca. 30 mentorer, men det er uklart hvor mange af disse der er aktive og der ønskes udarbejdet en oversigt, der viser mentorer og herunder hvem der er i gang med et forløb og  hvem der afventer mentee. Ann bemærkede, at der pt. er 8 mentees på venteliste. Der er behov for flere mentorer så det udækkede behov kan afhjælpes.
  3. Aktiviteter. Ann berettede om det nyligt gennemførte “Peter Mygind” arrangement i Undervæket og omtalte betydningen af arrangementer for mentorer…det forventes således, at der er fokus på dette i bestyrelsen.
4. Regnskab

Villy Jakobsen berettede om årets gang og af væsentlige tal nævnte han egenkapitalen pr. 1.1. 2016 på 39.948kr. Der blev ikke forelagt et decideret regnskab, men alene henvist til udskrifter.

5. Valg til bestyrelsen

Rikke, Anja og Ann var alle på valg og ingen af dem ønskede genvalg. Villy Jakobsen og Ulrik Husum var ikke på valg og fortsætter således i bestyrelsen, som herefter består af:

  1. Allan Asp Poulsen (nyvalgt)
  2. Brian Sørensen (nyvalgt)
  3. Morten Skaarup Illum (nyvalgt), Næstformand
  4. Villy Jakobsen, Kasserer
  5. Ulrik Husum, Formand
  6. Bettina Laursen (suppleant)
6. Valg af revisor

Karen Plesner valgt uden modkandidat.

7. Eventuelt

Intet at berette.